• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

محصولات

» » پانل سقفی سوپرپانل

پانل سقفی سوپرپانل

پانل سقفی سوپرپانل 21 اردیبهشت 1400, 14:29

مشخصات پانل سقفی سوپرپانل
ارتفاع سقف سوپرپانل متغیر بوده و از 20 تا 32 سانتیمتر تولید می گردد که ارتفاع تیرچه در آن از 16 تا 28 سانتیمتر می باشد که با نام تجاری fc16p4 تا سقفی fc28p4 سفارش داده می شود که در این رابطه fc ارتفاع تیرچه و p ضخامت قالب تیرچه می باشد.
- عرض پانل هاي سقفی 60 سانتیمتر می باشد.
- طول پانل هاي سقفی و تمامی پانل هاي تولیدي شرکت سوپرپانل با توجه به سفارش تولید می گردد.
- داکتهاي نشان داده شده در شکل فوق براي عبور تاسیسات در تمام طول پانل تعبیه گردیده است.
- ناودانی هاي موجود در پانل هاي سقفی که با زیر پانل هاي سقفی همباد می باشند ، براي پیچ کردن نازك کاري هاي خشک مانند بردهاي گچی و ... و نصب سقف کاذب کاربرد دارد. این ناودانی ها تولید بلوك هاي سقفی تا طول 10 متر را ممکن می سازد.
- پلی استایرن در بلوك سقفی داراي دانسیته 12 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

نکات اجرایی سقف
1- پایه هاي اطمینان (شمع ها)
به منظور پایداري قالب ها و عدم تغییرشکل تحت بارهاي ضمن اجراي سقف لازم است زیر قالب ها به نحو مناسبی شمع بندي شود. فواصل شمع بندي (شمع هاي فلزي مخصوص سقف) در این روش قالب بندي در راستاي تیرچه در جهت اطمینان 150 سانتی متر و در جهت عمود بر راستاي تیرچه 120 سانتی متر می باشد، همچنین لازم است یک ردیف شمع در زیر کلاف عرضی وجود داشته باشد که باید در تقسیم فواصل شمع ها به این مهم توجه نمود.
شایان ذکر است فواصل فوق براي سقف طبقات با ضخامت دال بتنی در حدود 5 سانتیمتر می باشد و در صورتیکه ضخامت دال بر طبق محاسبات بیشتر باشد (مثلا در سقف پارکینگ) فاصله شمعها کاسته می شود.
- درصورتیکه سیستم سازه اي ساختمان دیوار باربر سوپر پانل باشد و تکیه گاه کناري سقف دیوار باربر سوپر پانل بوده، به دلیل بتن ریزي همزمان سقف ودیوارباربر (براي یکپارچگی بتن سقف ودیوار ) اولین ردیف شمع در هر دو جهت در کنار دیوار باربر قرار داده می شود.
- در صورتیکه از سقف در سیستم هاي سنتی استفاده گردد، بلوك سقفی باید حداقل 10 سانتیمتر بر روي تکیه گاه قرار گرفته باشد. در هر حالت (ازسقف در سیستم ساختمانی سوپر پانل
استفاده شود و یا در سیستمهاي سنتی) در زیر شمع بندي با توجه به تراکم خاك قرار گرفته، با تایید دستگاه نظارت و در زیر سقف (بالاي شمع)، چهارتراش با ابعاد مناسب و فاقد تابیدگی و انحنا قرار می گیرد.