• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

محصولات

» » پانل سقفی سوپرپانل

پانل سقفی سوپرپانل

پانل سقفی سوپرپانل 21 اردیبهشت 1400, 14:29

مشخصات پانل سقفی سوپرپانل
ارتفاع سقف سوپرپانل متغیر بوده و از 20 تا 32 سانتیمتر تولید می گردد که ارتفاع تیرچه در آن از 16 تا 28 سانتیمتر می باشد که با نام تجاری fc16p4 تا سقفی fc28p4 سفارش داده می شود که در این رابطه fc ارتفاع تیرچه و p ضخامت قالب تیرچه می باشد.
- عرض پانل هاي سقفی 60 سانتیمتر می باشد.
- طول پانل هاي سقفی و تمامی پانل هاي تولیدي شرکت سوپرپانل با توجه به سفارش تولید می گردد.
- داکتهاي نشان داده شده در شکل فوق براي عبور تاسیسات در تمام طول پانل تعبیه گردیده است.
- ناودانی هاي موجود در پانل هاي سقفی که با زیر پانل هاي سقفی همباد می باشند ، براي پیچ کردن نازك کاري هاي خشک مانند بردهاي گچی و ... و نصب سقف کاذب کاربرد دارد. این ناودانی ها تولید بلوك هاي سقفی تا طول 10 متر را ممکن می سازد.
- پلی استایرن در بلوك سقفی داراي دانسیته 12 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

نکات اجرایی سقف
1- پایه هاي اطمینان (شمع ها)
به منظور پایداري قالب ها و عدم تغییرشکل تحت بارهاي ضمن اجراي سقف لازم است زیر قالب ها به نحو مناسبی شمع بندي شود. فواصل شمع بندي (شمع هاي فلزي مخصوص سقف) در این روش قالب بندي در راستاي تیرچه در جهت اطمینان 150 سانتی متر و در جهت عمود بر راستاي تیرچه 120 سانتی متر می باشد، همچنین لازم است یک ردیف شمع در زیر کلاف عرضی وجود داشته باشد که باید در تقسیم فواصل شمع ها به این مهم توجه نمود.
شایان ذکر است فواصل فوق براي سقف طبقات با ضخامت دال بتنی در حدود 5 سانتیمتر می باشد و در صورتیکه ضخامت دال بر طبق محاسبات بیشتر باشد (مثلا در سقف پارکینگ) فاصله شمعها کاسته می شود.
- درصورتیکه سیستم سازه اي ساختمان دیوار باربر سوپر پانل باشد و تکیه گاه کناري سقف دیوار باربر سوپر پانل بوده، به دلیل بتن ریزي همزمان سقف ودیوارباربر (براي یکپارچگی بتن سقف ودیوار ) اولین ردیف شمع در هر دو جهت در کنار دیوار باربر قرار داده می شود.
- در صورتیکه از سقف در سیستم هاي سنتی استفاده گردد، بلوك سقفی باید حداقل 10 سانتیمتر بر روي تکیه گاه قرار گرفته باشد. در هر حالت (ازسقف در سیستم ساختمانی سوپر پانل
استفاده شود و یا در سیستمهاي سنتی) در زیر شمع بندي با توجه به تراکم خاك قرار گرفته، با تایید دستگاه نظارت و در زیر سقف (بالاي شمع)، چهارتراش با ابعاد مناسب و فاقد تابیدگی و انحنا قرار می گیرد.

پانل سقفی سوپرپانل

 شکل1: مقطع سقف


 

پانل سقفی سوپرپانل 

پانل سقفی سوپرپانل 

پانل سقفی سوپرپانل

 شکل2: مشخصات ناودانی موجود در سقف

2- نحوه قرارگیری بلوک سقفی
طول بلوك سقفی طبق سفارش برابر با طول دهانه آزاد (اندازه تو به توي دیوار باربر) به اضافه 10 سانتیمتر (5*2) می باشد که با توجه به عرض تیر مشخص شده در نقشه، ناودانی موجود در بلوك سقفی در هر طرف، در طول 5 سانتیمتر اضافه شده، از پلی استایرن اطرافش آزاد می گردد (لخت می گردد) و داخل مقطع بتنی تیر قرار می گیرد که این موضوع باعث می شود بلوك سقفی نیز در تیر بتنی در گیر شود. در بعضی مواقع ممکن است به دلیل رعایت عرض تیر که از ضخامت دیوار(ضخامت بتن + پلی استایرن) بیشتر می باشد ناودانی بیشتر از 5 سانتیمتر لخت گردد تا پلی استایرن بلوك سقفی از حجم بتن تیر نکاهد و چهار تراش هاي زیر سقف که در کنار دیوار قرار گرفته است مانند قالب عمل کرده و از پایین ریختن بتن جلوگیري می کند.

پانل سقفی سوپرپانل

شکل3: نمایی از اجرای سقف روی دیوار سوپرپانل یا تیر

3- خیز منفی
هنگام شمع بندي، خیز مناسبی به طرف بالا در بلوك سقفی در نظر گرفته می شود تا پس از بتن ریزي خیز در نظر گرفته شده حذف و سقف مسطح گردد، پیشنهاد میگردد در صورتیکه چهارتراش زیر شمع ها بر روي خاك متراکم کوبیده شده قرار گرفته باشد، این خیز در حدود L/400 دهانه و در صورتیکه شمع ها بر روي بتن سقف قرار می گیرند و بتن سقف به مقاومت مناسب رسیده باشد می توان مقدار فوق را با تایید دستگاه نظارت کاهش داد. شایان ذکر است مقادیر فوق با احتساب شرایط زیر در نظر گرفته شده است:
1- پین مناسب در وسط جک سقفی که حداقل میلگرد ساده 12 می باشد.
2- شمع ها و چهار تراش هاي زیر و بالاي جک هاي سقفی باشد.
3- خاك قرار گرفته در زیر چهار تراش ها بنا به تایید دستگاه نظارت تراکم مناسب براي کاربري مورد نظر را داشته باشد.
 
کلاف عرضی (tie beam)
کلاف عرضی به منظور جلوگیري از پیچش تیرهاي T براي توزیع یکنواخت بار روي سقف و تقویت دیافراگم افقی ساختمان، عمود بر جهت تیرچه ها اجرا می گردد. در واقع پیچش در تیرچه ها در کلاف میانی خمش ایجاد میکند، همچنین براي توزیع بار تیرچه ها سختی خمشی کلاف میانی تاثیرگذار می باشد. بر اساس نشریه 94 سازمان مدیریت حداقل عرض کلاف عرضی برابر با عرض پاشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر با ارتفاع سقف می باشد. به دلیل عدم بر خورد به داکتهاي تاسیساتی در سقف سوپرپانل، ارتفاع کلاف عرضی به اندازه ارتفاع سقف نمی باشد و براي جبران کسر ارتفاع و با توجه به عملکرد کلاف عرضی، عرض آن افزایش می یابد تا مقطع معادل از نظر سختی خمشی یکسان گردند (عرض و ارتفاع و همچنین تعداد کلاف عرضی بر اساس طول دهانه و کاربري سقف محاسبه و در نقشه هاي سازه ذکر می گردد). به عنوان مثال براي سقف تیرچه بلوك به ارتفاع 30 سانتیمتر داریم:
13*30 = ابعاد کلاف میانی بر اساس نشریه 94
ارتفاع کلاف عرضی در سیستم سوپرپانل براي سقف به ارتفاع 30 سانتی متر 17 سانتیمتر اجرا میگردد، لذا عرض مورد نیاز براي مقطع معادل به صورت زیر بدست میآید: