• تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی شماره 2714-واحد6

  • 02126209698

  • 02122044560

محصولات

» » دیوار باربر

دیوار باربر

دیوار باربر 15 فروردین 1400, 12:16

مشخصات دیوار باربر
دیوار باربر تولیدي شرکت به صورت رو به رو نمایش داده می شود: DN5 ( C10-15-20-25-30-33) E5 R8-10-12 که در آن:
N5: پلی استایرن داخلی به ضخامت 5 سانتی متر.
C: بتن به ضخامت هاي مختلف.
E5: پلی استایرن خارجی به ضخامت 5 سانتی متر.
R8-10-12: میلگرد نمره 8 یا 10 یا 12 میلی متر.
عرض دیوارهاي باربر 120 سانتی متر می باشد.
فاصله میلگرد هاي رزوه شده از هم در جهت طول و عرض دیوار 20 سانتی متر می باشد.
طول (ارتفاع دیوار باربر در ساختمان) با توجه به سفارش تولید می گردد.
پلی استایرن داراي دانسیته 30 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
دیوار C10 سازه اي نمی باشد و براي دیوار باربر استفاده نمی گردد.
میلگرد هاي دیوار باربر از نوع آجدار با تنش تسلیم حدود 400N/mmمی باشد.
کلیه دیوارهاي باربر به جز دیوار C10 و C33، دارای دو اسپیسر در هر طرف در پشت میلگرد قائم می باشد.(هر اسپیسر 2 سانتی متر می باشد که میلگرد قائم در دو طرف 4 سانتی متر پوشش بتنی دارد.)
در دیوار C10 یک اسپیسر در هر طرف در پشت میلگرد قائم وجود دارد (میلگرد قائم در دو طرف 2 سانتی متر پوشش بتنی دارد).
در دیوار C33 دو اسپیسر در یک طرف و 3 اسپیسر در طرف دیگر در پشت میلگرد قائم وجود دارد (میلگرد قائم در یک طرف 4 سانتی متر و در طرف دیگر 6 سانتی متر پوشش بتنی دارد).
میلگردهاي قطري یا مورب در نردبانی هاي متوالی در یک ستون از چپ به راست و در ستون بعدي از راست به چپ قرار می گیرد.
براي پیدا کردن پایین دیوار، به فاصله آکس اولین cap از لبه پلی استایرن توجه می کنیم که باید 10 سانتی متر باشد.
دیوارهایی که فقط از یک طرف، سقف بر روي آن می نشیند مانند دیوارهاي اطراف ساختمان، دیوار اطراف راه پله و آسانسور و ... داراي اختلاف ارتفاع می باشند که تفاوت برگ پلی استایرن بلند از برگ پلی استایرن کوتاه برابر است با ضخامت بلوك سقفی+ دال روي سقف، که بدیهی است تراز بتن ریزي دال سقف با برگ پلی استایرن بلند یکسان می باشد و این برگ قالب بتن ریزي دال سقف نیز می باشد.

دیوار باربر

 شکل 1: دیوار باربر سوپرپانل

دیوار باربر

 شکل 2: میلگرد عمود بر پلی استایرن رزوه شده موجود در دیوار باربر

ریشه گذاري دیوار باربر در فونداسیون
ریشه گذاري دیوار طبق دتایل ریشه گذاري ارائه شده در نقشه ها که براي هر دیوار به صورت مجزا ذکر گردیده است اجرا می شود، نحوه ارائه این دتایل ها به صورتی می باشد که در زمان نصب دیوار باربر هنگامی که میلگرد افقی دیوار از پشت میلگرد قائم دیوار عبور داده می شود. در قسمتی از پایین دیوار که ریشه با میلگرد قائم دیوار همپوشانی دارد، میلگرد ریشه با در نظر گرفتن خطاي احتمالی اجرا مانع عبور میلگرد افقی از پشت میلگرد قائم نشود و همچنین میلگردهاي قائم دیوار در کنار میلگرد هاي ریشه قرار گیرند.
در کارگذاري ریشه ها ابتدا ریشه گذاري کنج ها و سه راهی ها انجام گرفته و بعد از کامل کردن کنج ها و سه راهی ها از یک کنج یا سه راهی به سمت کنج یا سه راهی دیگر ریشه گذاري دیوار را انجام می دهیم.
براي دقت در ریشه گذاري در جهت طول دیوار 2 میلگرد طولی با قطر 8 یا 10 بر روي شبکه بالاي فونداسیون که فاصله داخل به داخل این دو میلگرد با فاصله پشت تا پشت میلگرد ریشه دیوار برابر است، بسته می شود که از بر هم خوردن فاصله پشت تا پشت میلگرد ریشه و جابجایی از آکس دیوار جلوگیري می نماید. (در صورت اجراي دقیق، می توان از میلگردهاي شبکه بالاي فونداسیون بجاي این میلگردها استفاده نمود)
براي رعایت دقیق فاصله ریشه ها از یکدیگر در جهت طول دیوار بهتر است از شابلونی که فاصله آکس تا آکس 20 سانتی متر را تأمین نماید استفاده نمود. در صورتیکه با متر کردن در جهت طول دیوار ریشه گذاري شود حتما باید متر از میلگرد اول کشیده شود و از مترکشی 20 سانتی متر بین هر دو میلگرد جداً اجتناب گردد.
براي جابجا نشدن میلگرد ریشه در هنگام بتن ریزي، میلگردهاي ریشه به شبکه پایین و شبکه بالاي (به همان دو میلگرد طولی که روي شبکه بالا براي جلوگیري از بر هم خوردن فاصله پشت تا پشت میلگرد ریشه ها و عدم جابجایی ریشه ها از آکس دیوار قرار گرفته اند) فونداسیون بسته می شوند، همچنین دو میلگرد طولی دیگر به صورت کمرکش در بالاي ریشه ها بسته می شوند تا بالاي ریشه ها را خط کنند که این میلگردها در فاصله هاي 1 تا 1/5 متر با میلگرد U بر عکس، به یکدیگر بسته می شوند. به دلیل باز شدن این دو میلگرد بعد از بتن ریزي می توان از میلگرد هاي موجود در پروژه که از صاف بودن بیشتري برخوردار است استفاده نمود. در شکل شماره 8 نحوه اجرا آمده است:

دیوار باربر

دیوار باربر

دیوار باربر 

دیوار باربر

دیوار باربر

 شکل 3: نحوه ریشه گذاری دیوار 15 سانتی متر

 

 

دیوار باربر 

دیوار باربر 

دیوار باربر  

دیوار باربر 

دیوار باربر 

شکل 4: نحوه ریشه گذاری دیوار 20 سانتی متر

 


دیوار باربر 

دیوار باربر 

دیوار باربر  

دیوار باربر 

دیوار باربر 

شکل 5: نحوه ریشه گذاری دیوار 25 سانتی متر

 


دیوار باربر 

دیوار باربر 

دیوار باربر

دیوار باربر 

دیوار باربر 

شکل 6: نحوه ریشه گذاری دیوار 30 سانتی متر

 


دیوار باربر

دیوار باربر

دیوار باربر

دیوار باربر 

دیوار باربر 

شکل 7: نحوه ریشه گذاری دیوار 33 سانتی متر


بتن ریزی سیستم دیوار باربر

بتن ریزي فونداسیون هاي سیستم هاي ساختمانی سوپرپانل همانند فونداسیون هاي س
اختمان هاي دیگر می باشد. مواردي که باید براي بتن ریزي فونداسیون هاي این سیستم رعایت گردد عبارتند از:
1- از تخلیه بتن بر روي ریشه ها جداٌ اجتناب گردد.
2- در دو طرف ریشه ها به عرضی که برابر با ضخامت دیوار به همراه پلی استایرن آن می باشد شمشه گذاري شود تا پاي دیوار باربر سوپر پانل به صورت تراز بتن ریزي گردد تا از ایجاد مشکلات بعدي در هنگام نصب دیوارها ( منظور نصب ناودانی زیر دیوار می باشد ) و بوجود آمدن دیواري که بالاي آن دندانه اي بوده که نصب و تراز کردن و بتن ریزي سقف ها را با ایراد مواجه می کند، جلو گیري شود.

دیوار باربر

1-میلگردهایی که برای خط کردن بالای ریشه ها بسته و بعد از بتن ریزی باز می شوند.

2-میلگردهایی که روی شبکه بالای فونداسیون برای جلوگیری از برهم خوردن فاصله پشت تا پشت ریشه و جابه جایی ریشه از آکس دیوار بسته می شوند.

3-میلگردهای شبکه پایین فونداسیون

شکل 8: نحوه میلگردگذاری فونداسیون


کلیات روش نصب پانل دیوار
براي نصب دیوار باربر، یک ردیف ناودانی در یک طرف دیوار (در زیر پلی استایرن داخلی یا خارجی) به بتن فونداسیون با تفنگ میخکوب متصل می گردد. پس از آن، پانل هاي دیواري از کنج ها و سه راهی ها شروع به نصب می گردند و بعد از کامل کردن دیوار کنج ها و سه راهی ها از یک کنج یا سه راهی به سمت کنج یا سه راهی دیگر ( مطابق بر جهتی که ریشه گذاري کردیم ) نصب پانل دیوار را انجام می دهیم. پس از کارگذاري دیوارها سریعاً بست هاي بین دیواري و جک شاقولگر نصب می گردند. میلگردهاي افقی مطابق نقشه ها و مطالب آورده شده در بند عبور داده می شوند تا در صورت وزش بادهاي بسیار شدید و غیر منتظره، دیوارهایی که هنوز بتن ریزي نشده است مقاومت و ایستایی خود را حفظ نموده و از جا در آمدن آنها، جلوگیري گردد.

دیوار باربر

دیوار باربر

دیوار باربر

 شکل 9: مراحل اجرای دیوار باربر

 

 
ابزار نصب دیوار باربر
1-بست بین دیواري
بست بین دیواري براي بهم دوختن دیوارهاي باربر و جلوگیري از لبه دادن پلی استایرن در درز بین 2 پانل دیواري استفاده می شود. بست ها همانند شکل زیر در دیوارها به سمت پایین قرار  می گیرند:
در صورتی که پانل هاي برش خورده در کنار هم و یا در کنار یک دیوار بدون برش قرار گیرند از بست هاي بین دیواري براي دیوار هاي برش خورده استفاده می شود. تقسیم بندي فاصله بست هاي بین دیواري براي دیوارهاي و C15 و C20 به یک اندازه و براي دیوارهاي 25 C و C30 و c33 به اندازه اي دیگر می باشد که در ادامه آمده است.

 

دیوار باربر

شکل10: نمایی از بست دیواری

 

1-1- بست بین دیواري براي دیوارهای C15 و C20
براي این دیوارها اولین بست در پاي دیوار یعنی در فاصله 10 سانتی متری از کف نصب می گردد و آخرین بست بر بالاترین کپ دیوار نصب می شود و سپس در فاصله بین این دو بست با توجه به محدودیت زیر مابقی بست ها اضافه می شوند:
بست دوم وسوم به فاصله حداکثر 60 سانتی متر از بست اول و بقیه بست ها حداکثر به فاصله 80 سانتی متر از بست سوم نصب می گردند.

2-1- بست بین دیواري براي دیوارهای C25 و C30 و C33
در دیوارهای C25 و C30 و C33 اولین بست در پاي دیوار یعنی در فاصله 10 سانتی متر از کف نصب می شود و آخرین بست بر بالاترین کپ دیوار نصب می شود و سپس در فاصله بین این دو بست با توجه به محدودیت زیر مابقی بست ها اضافه می شوند:
بست دوم وسوم به فاصله حداکثر 60 سانتی متر از بست اول و بقیه بست ها حداکثر به فاصله 80 سانتی متر از بست سوم نصب می گردند.

3-1- بست دیوارهاي کنج
این نوع بست براي بهم دوختن دیوارهاي باربر در کنج استفاده می شود که در دیوارهاي C15 تا C33 بر روی همه کپ ها بسته می شود. این بست ها از دو تسمه تشکیل شده است که تسمه 58 سانتی متري در کنج بر روي دیواري که به صورت کامل و بدون برش می باشد قرار می گیرد وتسمه 19 سانتی متري بر روي لبه بلند دیوار برش خورده نصب می شود.
جهت قرار گیري سر جک در دیوارهاي کنار هم در ادامه نشان داده شده است.
 
2- جک شاقولگر 
جک شاقولگر تنها در یک طرف دیوار نصب می گردد و محل نصب جک با توجه به محل نصب سر جک و ته جک در ادامه توضیح داده می شود. زمان باز کردن جک از دیوار 48 ساعت بعد از بتن ریزي می باشد و در شرایط خاص دمایی با توجه به زمان زیر صفر رفتن دما آن مقدار زمانی که دما به زیر صفر تقلیل می یابد باید به زمان 48 ساعت نگه داري جک روي دیوار افزوده شود.

1-2- سرجک شاقولگر
از این ابزار براي نصب جک بر روي دیوار باربر استفاده می شود. جهت قرارگیري سر جک در یک دیوار به سمت پایین و در دیوار کناري آن به سمت بالا می باشد (یک در میان به سمت بالا و پایین قرار می گیرد) تا هم براي مقاومت در برابر نیروي باد و هم فشار بتن ایستایی داشته باشد. جهت قرار گیري سر جک در دیوارهاي کنار هم در ادامه نشان داده شده است.
در صورتیکه دیواري به صورت تک کار شود و دیواري در طرفین آن نباشد سر جک به سمت پایین قرار می گیرد. محل نصب سرجک در عرض، در وسط دیوار و در ارتفاع، در ثلث بالاي دیوار نصب می گردد.
براي مثال در دیوار با ارتفاع 3 متر حداقل ارتفاع سرجک از پاي دیوار برابر است با:
300/3 = 100cm*2 = 200cm
که می توان در ارتفاع 2.1 و 2.3 متر که کپ داریم نصب نمود.

دیوار باربر

شکل11: نمایی از سرجک شاقولگر
2-2- ته جک شاقولگر
براي نصب جک شاقولگر به فونداسیون و یا کف طبقات و یا چهار تراشهایی که به صورت مناسب در بین فونداسیون هاي ساختمان و با میلگردهاي با طول مناسب کوبیده شده در خاك مهار گردیده اند، به کار می رود. محل قرارگیري ته جک در یک جهت در راستاي سر جک می باشد که براي دستیابی به این موضوع می توان از قرارگیري جک از بالا و پایین، در وسط بین 2 کپ استفاده کرد و در جهت دیگر فاصله ته جک از پاي دیوار، در صورت امکان به اندازه فاصله سر جک از پاي دیوار می باشد که در شکل شماره 12 نحوه قرارگیري آن آمده است.

دیوار باربر

دیوار باربر

شکل12: نحوه اتصال جک شاقولگر به دیوار باربر


 

دیوار باربر 

دیوار باربر 

دیوار باربر

شکل 13: مراحل اجرای بست ها روی دیوار باربر


 

 

دیوار باربر

 

 

دیوار باربر 

 

دیوار باربر 

دیوار باربر

شکل14: مراحل اجرای جک شاقولگر روی دیوار باربر

 
میلگرد گذاري دیوارها
1- میلگردهاي افقی
میلگردهاي افقی بر طبق نقشه پس از نصب دیوارها در کنار هم از پشت میلگردهاي قائم، بر روي اسپیسر اول از کنار میلگرد قائم، عبورداده شده و توسط این اسپیسر محصور می گردند و این میلگردها حتماً باید دو سر خم باشند (خم استاندارد) که پشت میلگردهاي قائم دیوار خم خورده و بسته می شوند( مطابق شکل شماره 12)

2- میلگردهاي تقویتی قائم در صورت لزوم بر طبق نقشه
در صورتی که در تعدادي از دیوارها میلگردهاي مونتاژ شده در کارخانه به میلگردهاي تقویتی نیاز داشته باشند این میلگردها در محل پروژه به آنها اضافه می گردند (بسته می شوند) و این کار قبل از کار گذاشتن دیوار، بر روي زمین انجام می گیرد. در صورتی که سایز میلگرد قائم اضافه شده براي ریشه طبقه بالاتر طبق نقشه جوابگو باشد طول این میلگرد را به اندازه (ضخامت سقف+اورلپ ریشه برای طبقه بالا ) بیشتر در نظر گرفته می شود تا ریشه گذاري میلگردهاي دیوار طبقه بالا نیز انجام شده باشد.

دیوار باربر

شکل15: مقطع افقی از دیوارها و میلگردهاي قائم که 2 میلگرد

افقی با خم استاندارد آن ها را محصور نموده است.

 

 

دیوار باربر

دیوار باربر

دیوار باربر

شکل16: جاگذاری میلگردهای تقویتی قائم و افقی

  

قالب بندي دیوار
براي قالب بندي دیوارها در محل بازشو ها و دریچه ها در کنج ها و سه راهی ها می توان سیم قالب بندي را از کپ های دیوار گرفته و پشت قالب محکم کنند. عرض قالب برابر با ضخامت دیوار (با احتساب پلی استایرن) در نظر گرفته می شود و پیشنهاد می گردد 2 قالب عمود بر این قالب براي محافظت از لبه هاي دیوار مخصوصا در شرایطی که فاصله آکس اولین کپ از لبه دیوار بیشتر از 10 سانتی متر باشد قرار می گیرد. (قالب به صورت u شکل نصب گردد) درمحل بازشوها (دربها وپنجره ها) صفحه هایی فلزي (در پشت این صفحه ها میلگردهاي خم خورده اي جوش می شوند تا درگیري در بتن را ایجاد نمایند) در پشت قالبها قرار می دهیم تا براي اتصال پنجره ها و دربها در زمان نصب از آنها استفاده گردد.
در صورت امکان براي اینکه عمل آوري بتن به صورت یکنواخت انجام گیرد و مجبور نشویم به سراغ آب دادن دیوارها در محل بازشوها بعد از بازکردن قالب برویم، پانلی از پلی استایرن در پشت قالب، قبل از بستن قالب قرار می دهیم تا پس از بازکردن قالب نیاز به عمل آوري بتن دیوار نباشد.